EBITDA - kluczowy wskaźnik analizy finansowej firm

EBITDA - kluczowy wskaźnik analizy finansowej firm
Poradnik inwestora
Data dodania: 2024-05-22 (08:55)

EBITDA (ang. Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) to kluczowy wskaźnik finansowy używany w analizie wyników firm. Reprezentuje zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed odliczeniem odsetek, podatków, amortyzacji i deprecjacji. Wskaźnik ten dostarcza informacji na temat zdolności firmy do generowania zysków z podstawowej działalności operacyjnej.

Znaczenie analizy finansowej dla firm Analiza finansowa odgrywa kluczową rolę w ocenie kondycji i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa. Umożliwia menedżerom, inwestorom i innym interesariuszom podejmowanie świadomych decyzji biznesowych na podstawie rzetelnych danych liczbowych. EBITDA jest jednym z najważniejszych wskaźników wykorzystywanych w tego rodzaju analizach.

Co to jest EBITDA


EBITDA co to jest kluczowy wskaźnik finansowy używany w analizie wyników firm. EBITDA to skrót od angielskich słów "Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization", co oznacza zysk przed odliczeniem odsetek, podatków, amortyzacji i deprecjacji. Jest to więc miara zyskowności operacyjnej firmy, uwzględniająca jedynie koszty bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością.

Jak obliczać EBITDA?

EBITDA oblicza się, dodając do zysku operacyjnego firmy wartość odpisów amortyzacyjnych i deprecjacyjnych. Innymi słowy, od przychodów ze sprzedaży odejmuje się koszty operacyjne (z wyłączeniem amortyzacji i deprecjacji), a otrzymaną wartość koryguje się o odpisy amortyzacyjne i deprecjacyjne.

Przykład obliczenia EBITDA

Załóżmy, że firma X osiągnęła w danym roku przychody ze sprzedaży w wysokości 10 mln zł, poniosła koszty operacyjne (bez amortyzacji i deprecjacji) na poziomie 7 mln zł, a jej odpisy amortyzacyjne i deprecjacyjne wyniosły 1 mln zł. Wówczas EBITDA firmy X oblicza się w następujący sposób: EBITDA = Przychody ze sprzedaży - Koszty operacyjne (bez amortyzacji i deprecjacji) + Amortyzacja i deprecjacja EBITDA = 10 mln zł - 7 mln zł + 1 mln zł = 4 mln zł

Zalety stosowania EBITDA


EBITDA umożliwia porównywanie wyników operacyjnych różnych firm, niezależnie od stosowanych metod amortyzacji, poziomu zadłużenia czy efektywnej stawki podatkowej. Dzięki temu analitycy mogą lepiej ocenić efektywność podstawowej działalności operacyjnej poszczególnych podmiotów.

Pomiar zdolności operacyjnej firmy do generowania zysków

EBITDA - kluczowy wskaźnik analizy finansowej firm

EBITDA odzwierciedla zdolność firmy do generowania zysków z podstawowej działalności operacyjnej, pomijając czynniki niezwiązane bezpośrednio z tą działalnością, takie jak koszty finansowania zewnętrznego czy obciążenia podatkowe. Dzięki temu stanowi użyteczną miarę oceny rentowności operacyjnej przedsiębiorstwa. EBITDA pomija również:

• Koszty amortyzacji
• Koszty deprecjacji
• Przychody/koszty nieoperacyjne
• Zyski/straty nadzwyczajne

Skupiając się wyłącznie na przychodach, kosztach i zyskach związanych z podstawową działalnością operacyjną, EBITDA pozwala lepiej ocenić rzeczywistą rentowność biznesu, bez zakłóceń wynikających z czynników finansowych, podatkowych czy zdarzeń jednorazowych.

Przydatność przy wycenie firm

EBITDA jest często wykorzystywana przy wycenie firm metodami zdyskontowanych przepływów pieniężnych lub mnożnikową. Wskaźnik ten stanowi punkt wyjścia do oszacowania przyszłych przepływów gotówkowych, które następnie są dyskontowane lub mnożone przez odpowiedni współczynnik w celu określenia wartości firmy.

Ograniczenia EBITDA


EBITDA - kluczowy wskaźnik analizy finansowej firm

Pomimo swoich zalet, EBITDA ma również pewne ograniczenia. Wskaźnik ten pomija koszty amortyzacji i deprecjacji, które mogą stanowić istotną część wydatków firmy, zwłaszcza w przypadku podmiotów kapitałochłonnych. Ignorowanie tych kosztów może prowadzić do przeszacowania rzeczywistej rentowności operacyjnej.

Możliwość manipulacji

EBITDA może być podatna na manipulacje ze strony zarządzających firmą. Ponieważ wskaźnik ten nie uwzględnia niektórych kosztów, istnieje ryzyko, że menedżerowie będą próbowali sztucznie zawyżać go poprzez np. klasyfikowanie niektórych wydatków jako pozaoperacyjne.

Nieuwzględnianie struktury kapitałowej

EBITDA nie bierze pod uwagę struktury kapitałowej firmy, w tym poziomu zadłużenia i związanych z nim kosztów obsługi długu. Może to prowadzić do zniekształcenia obrazu rzeczywistej rentowności, zwłaszcza w przypadku firm o wysokim poziomie zadłużenia.

Poniższa tabela ilustruje, w jaki sposób EBITDA może dawać zniekształcony obraz rentowności dwóch firm o takich samych przychodach i kosztach operacyjnych, ale różnym poziomie zadłużenia:

Firma Przychody Koszty operacyjne EBITDA Koszty obsługi długu Zysk netto
A 100 60 40 5 35
B 100 60 40 20 20

Pomimo identycznej EBITDA na poziomie 40, firma B ma znacznie niższy zysk netto (20) z powodu wyższych kosztów obsługi zadłużenia. EBITDA nie odzwierciedla tego wpływu struktury kapitałowej na końcowy wynik finansowy.

Dlatego przy ocenie rzeczywistej rentowności firmy należy brać pod uwagę nie tylko EBITDA, ale także inne wskaźniki, takie jak zysk netto i poziom zadłużenia. Pozwoli to uzyskać pełniejszy obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Porównanie EBITDA z innymi wskaźnikami


EBITDA vs zysk netto

Zysk netto uwzględnia wszystkie koszty działalności firmy, w tym koszty finansowania zewnętrznego i obciążenia podatkowe. Z tego względu lepiej odzwierciedla końcowy wynik finansowy przedsiębiorstwa. Jednak EBITDA może być przydatniejsza przy ocenie wyłącznie rentowności operacyjnej.
Poniższa tabela przedstawia różnice między zyskiem netto a EBITDA:

Wskaźnik Uwzględnia koszty operacyjne Uwzględnia amortyzację i deprecjację Uwzględnia koszty finansowe
Uwzględnia podatki
Zysk netto Tak Tak Tak Tak
EBITDA Tak Nie Nie Nie

Jak widać, zysk netto jest miarą całościowego wyniku finansowego firmy, gdyż obejmuje wszystkie rodzaje kosztów. Z kolei EBITDA pomija koszty finansowania zewnętrznego, podatki oraz amortyzację i deprecjację, koncentrując się wyłącznie na rentowności samej działalności operacyjnej.

Dlatego EBITDA może być przydatniejsza do oceny zdolności firmy do generowania zysków ze sprzedaży produktów lub usług, bez zakłóceń wynikających z innych czynników. Natomiast zysk netto daje pełniejszy obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, uwzględniając wszystkie koszty.

EBITDA vs przepływy pieniężne


Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej pokazują rzeczywiste wpływy i wydatki gotówkowe związane z podstawową działalnością firmy. EBITDA natomiast stanowi miarę księgową, która nie uwzględnia zmian w kapitale obrotowym. Oba wskaźniki dostarczają cennych informacji, ale służą nieco innym celom analitycznym:

• Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej:
- Odzwierciedlają rzeczywiste przepływy gotówkowe
- Uwzględniają zmiany w kapitale obrotowym
- Pokazują zdolność firmy do generowania gotówki
- Są wykorzystywane do analizy płynności finansowej

• EBITDA:
- Jest miarą księgową, opartą na zasadach rachunkowości
- Nie uwzględnia zmian w kapitale obrotowym
- Koncentruje się na rentowności samej działalności operacyjnej
- Jest często używana do wyceny firm i analizy zdolności obsługi zadłużenia

Dlatego oba wskaźniki, mimo różnic, dostarczają wartościowych informacji analitycznych. Przepływy pieniężne pozwalają ocenić zdolność firmy do generowania gotówki, podczas gdy EBITDA skupia się na rentowności operacyjnej, pomijając wpływ czynników finansowych i podatkowych.

Wykorzystanie EBITDA w analizie finansowej


Wycena firmy

EBITDA jest często wykorzystywana przy wycenie firm, zwłaszcza w metodzie zdyskontowanych przepływów pieniężnych oraz w wycenie mnożnikowej. Stanowi punkt wyjścia do oszacowania przyszłych przepływów gotówkowych lub jest mnożona przez odpowiedni współczynnik branżowy.

Analiza zdolności kredytowej

Wskaźnik EBITDA może być przydatny przy ocenie zdolności kredytowej firmy. Wysoka wartość EBITDA wskazuje na dużą zdolność do generowania gotówki, co zwiększa szanse na terminową spłatę zobowiązań.

Benchmarking w branży

EBITDA umożliwia porównywanie rentowności operacyjnej różnych firm w obrębie tej samej branży. Analitycy często obliczają średnią EBITDA dla danego sektora i porównują z nią wyniki poszczególnych podmiotów.

Podsumowanie

EBITDA jest popularnym i użytecznym wskaźnikiem analizy finansowej, który dostarcza cennych informacji na temat rentowności operacyjnej firmy. Jego główne zalety to porównywalność wyników między podmiotami, pomiar zdolności do generowania zysków z podstawowej działalności oraz przydatność przy wycenie firm.

Źródło: Poradnik inwestora
Publikuj: Facebook Wykop Twitter
RSS - Wiadomości MyBank.pl Nasze kanały RSS

Rynek kapitałowy - Najnowsze wiadomości i komentarze

Jakie są 10 najbardziej poszukiwanych zawodów w 2024 roku?

Jakie są 10 najbardziej poszukiwanych zawodów w 2024 roku?

2024-06-06 Poradnik pracownika
Nadszedł czas, aby po latach nauki wybrać odpowiedni dla siebie zawód. Jak jednak zrozumieć, która droga jest właściwa? Istnieje wiele ścieżek kariery, które możesz podążać, opierając swój wybór na wynagrodzeniu i zapotrzebowaniu na daną pozycję w firmach. W tym artykule dowiesz się, jakie są 10 najbardziej poszukiwanych zawodów w bieżącym roku, i zobaczysz, że wiele trendów przesunęło się w kierunku sektora medycznego i inżynieryjnego.
Praca za granicą - korzyści i wyzwania

Praca za granicą - korzyści i wyzwania

2024-05-06 Poradnik pracownika
Dlaczego coraz więcej Polaków szuka pracy za granicą? W ostatnich latach coraz więcej Polaków decyduje się na poszukiwanie lepszych możliwości zawodowych poza granicami kraju, zwłaszcza w krajach sąsiednich Unii Europejskiej, takich jak Niemcy. Ta tendencja nie jest przypadkowa – wynika zarówno z różnic ekonomicznych, jak i z szerszych perspektyw, które otwierają się dzięki pracy za granicą. W niniejszym artykule przyjrzymy się głównym przyczynom tej migracji zarobkowej oraz korzyściom, jakie płyną z pracy w innym kraju UE, zarówno pod względem finansowym, jak i osobistym.
Jakie sejfy powinny znaleźć się w hotelu?

Jakie sejfy powinny znaleźć się w hotelu?

2024-04-09 Artykuł sponsorowany
Bezpieczeństwo gości hotelowych to jeden z najważniejszych czynników, o który musi zadbać każdy właściciel hotelu wraz ze swoim personelem. Niestety nawet najlepsza obsługa hotelowa nie jest w stanie zagwarantować, że nie dojdzie do kradzieży kosztowności osób, które zdecydowały się na pobyt w pokoju hotelowym. Aby uniknąć nieprzyjemności, warto zainwestować w sejfy hotelowe umieszczone w każdym pokoju. Jak wybrać skrytkę pancerną do pokoju lub recepcji hotelowej? Zobacz poradnik i dowiedz się więcej.
Jak wykorzystać kody rabatowe i oszczędzić więcej pieniędzy?

Jak wykorzystać kody rabatowe i oszczędzić więcej pieniędzy?

2024-02-19 Poradnik konsumenta
W dzisiejszych czasach, w dobie dynamicznego rozwoju e-commerce, sklepy online oferują coraz więcej sposobów na oszczędzanie podczas zakupów. Jednym z najpopularniejszych narzędzi są kody rabatowe, które stanowią świetny sposób na obniżenie kosztów zakupów i zwiększenie wartości pieniędzy wydanych online. W tym artykule eksperckim omówimy, jak wykorzystać kody rabatowe do sklepów online i maksymalizować oszczędności.
Jak sprawdzają się opony zimowe?

Jak sprawdzają się opony zimowe?

2023-11-13 Artykuł sponsorowany
Jak wszyscy możemy sobie wyobrazić, opony zimowe to bezpieczeństwo dla wszystkich, którzy chcą poruszać się zimą, zwłaszcza jeśli mieszkają w obszarach, gdzie prawdopodobne jest występowanie śniegu lub lodu. W każdym razie we Włoszech od 15 listopada do 15 kwietnia obowiązuje obowiązek posiadania na pokładzie opon zimowych lub łańcuchów. Dzieje się tak dlatego, że zima we Włoszech, choć zależy od regionu, potrafi być bardzo sroga.
Oszczędzanie na rachunkach - Jak to zrobić?

Oszczędzanie na rachunkach - Jak to zrobić?

2023-08-03 Poradnik konsumenta
Reperowanie domowego budżetu, to normalna sprawa, która może nas czasami przerastać. Są jednak kwestie, na których jesteście w stanie zaoszczędzić dużo bardziej, niż mogłoby się wydawać. Jednym ze świetnych tego przykładów jest oczywiście zmniejszenie opłat, które płacimy za rachunki. Warto wiedzieć, że istnieją na to sprawdzone sposoby, które sprawią, że liczby na rachunkach znacząco się skurczą. Jak to osiągnąć?
Polacy zjedzą pączki warte tyle co 381 mieszkań

Polacy zjedzą pączki warte tyle co 381 mieszkań

2023-02-16 Analizy HRE INvestments
Pączki jeszcze nigdy nie były tak drogie jak dziś. Wysokiej jakości drożdżowy przysmak wyceniony został przez HRE Investments na 4,63 złote za sztukę. To aż o 31% więcej niż przed rokiem. Niemniej na finiszu karnawału mało kto odmówi sobie tego przysmaku. W efekcie w ciągu zaledwie jednego dnia możemy wydać na ten cel 176 milionów złotych. Tłusty czwartek to święto, które wywołuje szczególnie ciepłe uczucia. Jest to dzień, w którym tradycyjnie możemy trochę sobie pofolgować.
Polowanie na promocje - gdzie znaleźć zniżki?

Polowanie na promocje - gdzie znaleźć zniżki?

2022-12-16 Artykuł sponsorowany
Końcówka roku to dla wielu osób czas wzmożonych zakupów. To właśnie wtedy pojawiają się liczne atrakcyjne oferty, a także kupuje się prezenty dla rodziny i przyjaciół. I choć polowanie na promocje trwa w najlepsze, to jednak niskie ceny można uzyskać znacznie łatwiej, czyli korzystając z portalu Rabatio.com. Portal gromadzi w jednym miejscu aktualne zniżki z tysięcy sklepów internetowych. Możesz z nich skorzystać za darmo, a w koszyku w Twoim ulubionym sklepie naliczy się zniżka.
Pomimo słabszej zimy koszty ogrzewania znacznie w górę

Pomimo słabszej zimy koszty ogrzewania znacznie w górę

2022-11-25 Analizy HRE INvestments
Tegoroczny sezon zimowy przyniesie sporej części z nas bardzo duże podwyżki rachunków za ogrzewanie. Niewielką ulgę daje nam póki co aura za oknem. Dotychczas było bowiem trochę cieplej niż zwykle, co ograniczyło nasze zapotrzebowanie na ciepło. Od początku tegorocznego sezonu grzewczego zapotrzebowanie na ciepło nie było zbyt duże. Zarówno we wrześniu jak i październiku było relatywnie ciepło. Uwagę zwraca szczególnie ten drugi miesiąc, który jak się okazuje był najcieplejszym październikiem w europejskiej historii pomiarów klimatologicznych. Nic więc dziwnego, że zapotrzebowanie na ciepło w tym miesiącu było mniejsze.
Putin straszy inwestorów

Putin straszy inwestorów

2022-01-25 Komentarz XTB
Świetne nastroje z początku roku nie trwały długo. Nagle okazuje się, że litania problemów trapiących inwestorów jest długa, a wśród nich na wysokiej pozycji jest potencjalna rosyjska agresja wobec Ukrainy. Czy za konflikt na Ukrainie zapłacimy wszyscy? Walka o wpływy trwa już niemal dekadę: Warto przypomnieć, że konflikt wokół Ukrainy trwa już 8 lat, a rozpoczęły go demokratyczne przemiany w tym kraju po obaleniu prezydenta Wiktora Janukowycza.